Shri Mathureshashtakam

Shankh chakra gada padma dharinim sukhdayakam,
karanam sarva bhootanaam Mathuresham namamyaham. (1)

Dushtasanhar kartaram Jeev dosha nivarakam.
Dharakam Sarva lokanam Mathuresham Namamyaham. (2)

Rajakasya Shirochitva bhaktebhyo vastra dayakam.
prarakam sarva bhootanaam Mathuresham Namamyaham.(3)

Hastikuvalayapeedo rangadware stitho bali,
Ghatakam tasya Dushtasya Mathuresham Namamyaham. (4)

Mallamushtikachanura shalatosh laghatakam,
Vadhakam Sarva Dushtanam Mathuresham Namamyaham. (5)

Ranabhumyumanchamancharstham Dushtakam Sanishudanam,
Rakshakam Sarva Bhootanam Mathuresham Namamyaham. (6)

Mathurasthith Bhaktanaam Sukhadam balasayuktam ,
Trataram Yadavanincha Mathuresham Namamyaham. (7)

Rakshakam Maatri Pitradermochakam Nigadadapi.
Parabhoot Jarasangha Mathuresham Namamyaham. (8)

Mathureshashtakam Punyam Tatkrupaprapt Budhina,
Gopinathen Rachitam Raghunath Atmajen hi. (9)